1. Сучасні освітні технології Словник вчителя ХХІ сторіччя

2. СОТ (сучасні освітні технології)  набір методів та інструментів, які використовуються в навчальному процесі.

3. Основні поняття сучасної освіти  Як в цьому розібратися?

4. E-learning (цифрова освіта)  Електронне навчання (Е-навчання)- це система навчання за допомогою інформаційних та електронних технологій.

5. Навчання off - line  Оффлайн-навчання - це метод отримання нових знань в аудиторії під час безпосереднього спілкування викладача та учня.

6. Навчання оn - line  Онлайн-навчання - це метод отримання нових знань за допомогою Інтернету в режимі реального часу. Комунікація між учасниками процесу відбувається за допомогою комп'ютера.

7. MOOC  МООС – масові відкриті онлайн-курси, які через відеолекції транслюють знання величезній кількості людей.

8. Змішане навчання (blended learning)  Змішане навчання - це методика формальної освіти, згідно з якою учень засвоює одну частину матеріалу онлайн, частково самостійно керуючи своїм часом, місцем, шляхом і темпом навчання, а іншу частину матеріалу вивчає у класі.

9. Перевернуте навчання  Перевернуте навчання - це метод навчання, при якому вся теоретична і лекційна програма вивчається вдома, а в класі з учителем детально розбираються завдання і вправи по темі.

10. Дистанційне навчання (ДН)  Дистанційне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.

11. Синхронне навчання  Синхронне навчання - це процес взаємодії учнів з викладачем в режимі реального часу.

12. Асинхронне навчання  Асинхронне навчання - метод навчання, в процесі якого контакт між викладачем та учнем здійснюється з затримкою в часі.

13. Адаптивне навчання  Адаптивне навчання - це навчальна модель, яка використовує техніку і нові технології для потреб учнів в якості «інтерактивних навчальних пристроїв».

14. Інклюзивне навчання  Інклюзивне навчання - навчання учнів із особливими потребами шляхом включення їх в загальне освітнє середовище за місцем їхнього проживання.

15. Освітні технології

16. Інтерактивні освітні технології  Передбачають активну взаємодію всіх учасників процесу навчання,їх здатність до діалогу з будь-чим (комп’ютером) або з будь- ким (людиною).

17. Різнорівневе (диференційоване) навчання  Організація навчально-виховного процесу з урахуванням типових індивідуальних особливостей учнів.

18. Проблемне навчання  Під проблемним навчанням розуміють навчально-пізнавальну діяльність учнів із засвоєння знань та способів діяльності на основі створення й розв’язування проблемних ситуацій.

19. Технологія навчання в співпраці  Ця технологія базується на ідеї взаємного навчання, при організації якого учні беруть на себе не тільки індивідуальну, але й колективну відповідальність за вирішення навчальних задач.

20. Проектне навчання  Суть методу полягає в тому, що учні виконують навчальні проекти, під якими слід розуміти самостійно розроблені та подані результати роботи над проблемою (від ідеї до її втілення) і виконані під контролем та з консультуванням вчителя.

21. Ігрові технології навчання  Впровадження активних форм і методів навчання, серед яких провідне місце займають навчальні ігри.

22. Гейміфікація  Гейміфікація навчання- це використання ігрових практик та механізмів для створення такого освітнього середовища, учасники якого спостерігають за власним прогресом, змагаються один з одним, допомагають один одному і мотивують один одного.

23. Веб-квест  Веб-квест - проект з використанням інтернет-ресурсів.

24. Case Study  Кейс-метод є інтерактивним методом навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності. Суть методу полягає у використанні конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти яких називаються «кейсом») для спільного аналізу, обговорення або вироблення рішень учнями з певного розділу дисципліни.

25. Мобільне навчання (Bring your own devices )  BYOD - це метод навчання, при якому на заняттях активно використовуються смартфони, ноутбуки, планшети.

26. Бріколаж  Бріколаж в освіті - це використання для навчання всього, що завгодно, крім спеціально створених інструментів (на кшталт підручників).

27. Буддійське правило вирішення проблем